TERMA & SYARAT

Terma dan Syarat

Selamat datang ke laman web Utusan Sarawak!

Terma dan syarat ini menggariskan peraturan dan panduan penggunaan laman web Utusan Sarawak, yang terletak di www.utusansarawak.com.my.

Dengan mengakses laman web ini kami menganggap anda bersetuju dengan terma dan syarat ini. Jangan terus menggunakan Utusan Sarawak jika anda tidak bersetuju dengan semua terma dan syarat yang dinyatakan di halaman ini.

Terminologi berikut digunakan pada Terma dan Syarat ini, Pernyataan Privasi dan Notis Penafian dan semua Perjanjian: “Pelanggan”, “Anda” dan “Anda” merujuk kepada anda, orang yang log masuk ke laman web ini dan mematuhi terma dan syarat Syarikat. “Syarikat”, “Kami Sendiri”, “Kami”, “Kami” dan “Kami”, merujuk kepada Syarikat kami. “Parti”, “Pihak”, atau “Kami”, merujuk kepada kedua-dua Pelanggan dan diri kita sendiri. Semua terma merujuk kepada tawaran, penerimaan dan pertimbangan pembayaran yang diperlukan untuk menjalankan proses bantuan kami kepada Pelanggan dengan cara yang paling sesuai untuk tujuan nyata memenuhi keperluan Pelanggan berkenaan dengan penyediaan perkhidmatan yang dinyatakan oleh Syarikat, selaras dengan dan tertakluk kepada, undang-undang semasa Belanda. Sebarang penggunaan istilah di atas atau perkataan lain dalam bentuk tunggal, jamak, huruf besar dan/atau dia atau mereka, dianggap sebagai boleh ditukar ganti dan oleh itu merujuk kepada sama.

Cookies

Kami menggunakan penggunaan ‘cookies’ . Dengan mengakses Utusan Sarawak, anda bersetuju untuk menggunakan ‘cookies’ dalam persetujuan dengan Dasar Privasi Utusan Sarawak

Kebanyakan laman web interaktif menggunakan ‘cookies’ untuk membenarkan kami mendapatkan semula butiran pengguna untuk setiap lawatan. ‘Cookies’ digunakan oleh laman web kami untuk membolehkan kefungsian kawasan tertentu untuk memudahkan orang melawat laman web kami. Beberapa ahli gabungan/rakan kongsi pengiklanan kami juga mungkin menggunakan ‘cookies’ .

Lesen

Melainkan dinyatakan sebaliknya, Utusan Sarawak dan/atau pemberi lesennya memiliki hak harta intelek untuk semua bahan di Utusan Sarawak. Semua hak harta intelek adalah terpelihara. Anda boleh mengakses ini daripada Utusan Sarawak untuk kegunaan peribadi anda tertakluk kepada sekatan yang ditetapkan dalam terma dan syarat ini.

Anda tidak boleh:

  • Terbitkan semula bahan dari Utusan Sarawak
  • Jual, sewa atau sub-lesen bahan dari Utusan Sarawak
  • Menghasilkan semula, menduplikasi atau menyalin bahan daripada Utusan Sarawak
  • Sebarkan semula kandungan dari Utusan Sarawak

Perjanjian ini hendaklah bermula pada tarikh ini.

Anda dengan ini memberikan Utusan Sarawak lesen bukan eksklusif untuk menggunakan, mengeluarkan semula, menyunting dan memberi kebenaran kepada orang lain untuk menggunakan, mengeluarkan semula dan mengedit mana-mana Komen anda dalam sebarang dan semua bentuk, format atau media.

Liabiliti Kandungan

Kami tidak akan bertanggungjawab untuk sebarang kandungan yang muncul di Laman Web anda. Anda bersetuju untuk melindungi dan mempertahankan kami daripada semua tuntutan yang muncul di Laman Web anda. Tiada pautan harus muncul di mana-mana Laman Web yang boleh ditafsirkan sebagai fitnah, lucah atau jenayah, atau yang melanggar, sebaliknya melanggar, atau menyokong pelanggaran atau pelanggaran lain, mana-mana hak pihak ketiga.

Pembuangan pautan dari laman web kami

Jika anda menemui sebarang pautan di Laman Web kami yang menyinggung atas sebarang sebab, anda bebas untuk menghubungi dan memaklumkan kami pada bila-bila masa. Kami akan mempertimbangkan permintaan untuk mengalih keluar pautan tetapi kami tidak bertanggungjawab untuk membalas secara langsung kepada anda.

Kami tidak memastikan bahawa maklumat di laman web ini adalah betul, kami tidak menjamin kesempurnaan atau ketepatannya; kami juga tidak berjanji untuk memastikan bahawa laman web kekal tersedia atau bahan di laman web sentiasa dikemas kini.